Selecteer een pagina

NIEUWE WONINGEN VOOR DE ZAANSTREEK

Waarom
Steeds meer mensen willen in de steden komen wonen. Voor Zaanstad betekend dit dat er tot 2030 naar verwachting 15.000 tot 20.000 woningen bijgebouwd moeten worden. Projectontwikkelaars geven aan, woonwijken aan de rand van de steden en buiten de stadsgrenzen te moeten bouwen om aan de vraag te kunnen voldoen. Bovendien geven de ontwikkelaars aan, om 25.000,- euro subsidie per woning nodig te hebben om het doel te kunnen bereiken. Dit komt voort uit een onderzoek van
Brink Management/Advies in opdracht van NEPROM, hoewel in het rapport “De ontwikkeling van ZaanIJ” (pagina 6) is al naar voren komt, dat langs de Zaan alleen al ruimte is voor 7000 nieuwe woningen. Tezamen met andere binnenstedelijke locaties moet de verwachte woningbelofte gehaald kunnen worden.
Wij maken ons zorgen om het mogelijk opofferen van de waardevolle groengebieden rondom de steden en dorpen in de Zaanstreek. Zoals de gemeente Zaanstad zelf al eerder concludeerde in haar rapport “De ontwikkeling van ZaanIJ” zijn deze gebieden essentiële vestigingsfactoren voor (potentiële) bewoners en bedrijven. En wij maken ons er ook zorgen over, dat niemand gaat uitzoeken hoe de bestaande steden en dorpen in de Zaanstreek verdicht kunnen worden om voor een deel aan de behoefte van nieuwe woningen te kunnen voldoen omdat dit commercieel niet interessant is. Deze voorstudie voor verdichting met kleine projecten is te arbeidsintensief en de investeringen en rendementen te klein voor ontwikkelaars, beleggers en investeerders.

Wat
Wij willen inventariseren (en versnellen) waar en hoe er binnen de bestaande grenzen van de steden en dorpen in de Zaanstreek verdicht kan worden. Wij willen zoeken naar potentiële locaties voor invullingen van lege kavels, herbestemming of herontwikkeling van bestaande gebouwen en terreinen met potentiële woningbouwlocaties door bestemmingsplanwijzigingen, optoppingen en meervoudig ruimtegebruik.

Hoe
Door onderzoek van bovenstaande aspecten op straatniveau willen wij een database creëren die de potentiële locaties en de graad van potentie weergeeft. Bijkomend willen wij rondom locaties met grote potentie eigenaren en omwonenden bevragen over specifieke locatiegebonden ergernissen, die met bebouwing opgelost zouden kunnen worden en kwaliteiten, die met bebouwing versterkt zouden kunnen worden. Wij willen de verhalen over de plekken verzamelen en door de omwonenden te betrekken, een door de buurt gedragen ontwikkeling stimuleren. In dit onderzoek zal rekening gehouden worden met de aansluiting aan de huidige en zover voorspelbaar ook de toekomstige woonbehoefte in de Zaanstreek.
Om plek voor plek een belegger of investeerder te zoeken is niet kansrijk voor dit soort kleine ontwikkelingen. Deze zijn voor beleggers simpelweg niet interessant genoeg. Door vele kleine ontwikkellocaties te verzamelen en te bundelen, ontstaat een omvang van investering en rendement die voor beleggers en investeerders wel interessant wordt. Het doel is, de locaties met potenties gebundeld aan een belegger en/of investeerder aan te bieden, de verdichting op gang te krijgen, het oprekken van de bebouwde gebieden te beperken en de (bereikbaarheid van) de groengebieden rondom de Zaanstreek te behouden.

Afz. Bjorn van Rheenen en Robin Kerssens